دسته‌ها
زندگی نامه بزرگان دینی

زندگی نامه حضرت جرجیس (ع)

زندگی نامه حضرت جرجیس

در تاریخ انبیاء، او به عنوان یکی از چهارده یار مقدس و یکی از برجسته ترین مقدسین نظامی، در افسانه مقدس جورج و اژدها جاودانه شده است.